DISCANT

Historie firmy Discant (zaměření na beatové tituly)

zpracoval Jan Müller (hudební historik)


V období politického uvolnění koncem šedesátých let se v Brně několik lidí z okruhu hudebních umělců pokusilo založit hudební nakladatelství, které si kladlo za cíl pomoci především moravským interpretům lépe se uplatnit na gramofonových deskách.
Hlavním iniciátorem vzniku a prvním ředitelem firmy Discant byl známý brněnský textař a moderátor rozhlasových a televizních hudebních pořadů - Jan Šimon Fiala.
Přípravné práce pro založení firmy byly zahájeny již na podzim roku 1968. Firma Discant (původně se měla jmenovat Tritón) byla založena v Brně jako družstvo hudebních umělců, a její činnost byla zcela oprávněná a v souladu s tehdy platnými právními předpisy.
Dne 28. 2. 1969 Jan Šimon Fiala požádal písemně ředitele lisovny gramodesek Loděnice u Berouna n. p. Supraphon ing. Richardu Vodičku a v dopise mimo jiné napsal, že:, "Snahou brněnských umělců je vytvořit družstevní hudební vydavatelství a tím zajistit spravedlivou míru publicity odpovídající jejich uměleckým vlohám, což dosud nebylo možné". A zároveň vznesl požadavek, zda by Gramofonové závody byly schopny vyrobit pro Tritón 500 000 gramodesek ročně.
V odpovědi z 5. 3. 1969 dal ing. Vodička zástupcům družstva příslib "že za předpokladu udělení vydavatelského oprávnění tomuto družstvu vyrobíme v roce 1969 cca 500 000 ks gramofonových desek o průměru 17,5 cm." , čímž bylo možno zahájit samotné vydavatelské práce.
Mezi další zakládající členy patřili:
Textařka Růžena Sypěnová, která vykonávala funkci uměleckého poradce přes vydávaný repertoár.
Vedoucím výroby se stal zpěvák Ladislav Rosecký, hlavní náplní jeho činnosti bylo jednání s gramofonovými závody v Loděnicích ohledně věcí souvisejících s lisováním gramodesek. Vedoucí obchodního oddělení byl Josef Komůrka (bývalý majitel obchodu s gramodeskami v Brně), a Vladimír Fiala (příležitostný textař a hudebník).
S vydáváním gramodesek se začalo v květnu 1969, tentokráte již pod novým názvem Discant.
S ředitelem brněnského rozhlasu Jaroslavem Juráškem byla dne 7. 7. 1969 podepsána smlouva o spolupráci, která zahrnovala mimo jiné, že Discant může na své náklady vydávat na gramofonových deskách rozmnoženiny zvukových záznamů, které byly pořízeny v Československém rozhlase Brno. Za každou prodanou desku byl Discant povinen zaplatit rozhlasovému studiu paušální poplatek a rozhlas se zavázal, že bude častěji vysílat snímky z gramodesek Discantu, a zároveň je ve svém vysílání propagovat. V létě 1969 vzniklo i ostravské zastoupení Discantu, v němž byli Milan Sýkora, Miloš Zapletal a Jiří Zmožek. Discant spolupracoval velmi úzce jak s brněnským, tak později i s ostravským rozhlasovým studiem a na jím vydávaných gramodeskách vycházely téměř výlučně snímky pořízené ve studiích československého rozhlasu v Brně a v Ostravě.
Brzy po založení družstva se však ukázalo, že původní představy o podnikání nebyly zcela reálné a také se brzy projevil nedostatek finančních prostředků. Bylo tedy zřejmé, že bez dostatečného finančního krytí nebude možné dále činnost vydavatelství rozvíjet. Proto došlo v srpnu 1969 k jednání o zrušení družstva a od 1. 9. 1969 se stal Discant součástí Mládežnické obchodní komory (MLOK) a ředitelem se stal PhDr. Josef Svoboda a ve stejný den došlo také k registraci firmy u Městského soudu v Brně. Tento nezbytný krok byl učiněn hlavně z finančních důvodů, neboť samotnému vydavatelství pomalu docházely peníze na provoz. V této době se také počítalo s tím, že se firma Discant v budoucnu stane oficiálním hudebním vydavatelstvím nově se tvořící mládežnické organizace SSM (Socialistický svaz mládeže). Jan Šimon Fiala z vedení nakladatelství odstoupil a začal spolupracovat s Discantem pouze externě. Od září do prosince 1969 vykonával přechodně činnost vedoucího výroby Petr Bílek, zaměstnanec MLOKu, když později došlo k likvidaci firmy, nastoupil opět na jeho místo Ladislav Rosecký.
Ostravské vedení pobočky Discantu se snažilo se na gramodeskách prosazovat hlavně ostravské interprety a na podzim roku 1969 se snažilo o úplné ovládnutí nakladatelství.
Zatímco brněnské a ostravské oddělení mezi sebou soupeřilo, kdo nakonec bude mít hlavní slovo ve vedení firmy, do osudu Discantu zasáhla politika počínající normalizace, jmenovitě první muž ve státě - tehdejší generální tajemník ÚV KSČ (Ústředního výboru Komunistické strany Československa) Dr. Gustáv Husák. Jedním z hlavních důvodů k likvidaci bylo to, že na území Československa byly v té době již tři firmy, které vydávaly gramofonové desky: Supraphon, Panton a Discant a všechny se nacházely na území Čech a Moravy. Slováci, kteří doposud neměli žádné vydavatelství gramodesek se proto obrátili přímo na dr. Gustáva Husáka, jestli by jim v této věci nemohl být nápomocen. Ten se v celé věci začal osobně angažovat a v soukromém rozhovoru s ředitelem lisovny v Loděnicích nařídil převést výrobní kapacitu Discantu na tehdy nově vznikající slovenské vydavatelství OPUS Bratislava, čímž firma Discant prakticky skončila.
Rozhodnutím Politbyra ÚV KSČ pro řízení práce v českých zemích ze dne 16. 12. 1969, vycházejícím z linie KSČ (Komunistické strany Československa) ke konsolidaci poměrů v národním hospodářství, byla na základě ne zcela přesných informací odebrána Discantu ke dni 16. 2. 1970 výrobní kapacita v lisovně na 500 000 kusů desek, což v praxi znamenalo likvidaci firmy. Po únoru 1970 se již tedy nové gramodesky nelisovaly, pouze probíhala jejich distribuce. Až 2. 4. 1970 dostal MLOK Brno úřední povolení od Federální rady DMO (Dětských a mládežnických organizací), což znamenalo že firma Discant je oficiálně převedena do MLOKu a může v jeho rámci oficiálně podnikat.
To všechno však již bylo zbytečné, neboť firma Discant jako nakladatelství de facto skončila. Doprodej gramodesek probíhal až do vyčerpání zásob, tj. asi do června 1970. Ale ještě v té době členové Discantu neztráceli naději, situace totiž navenek vypadala tak, že činnost nakladatelství byla jen dočasně pozastavena. Firma Discant se ještě pokusila zachránit svoji existenci vydáním politicky motivované gramodesky s hlasem V. I. Lenina, pro tyto účely byly přepsány staré šelakové desky z archivu brněnského rozhlasu, ale i tato záležitost se nakonec zcela minula účinkem.
Když už bylo všem jasné, že činnost vydavatelství je definitivně zrušena, posledním pokusem o jeho záchranu byla snaha převést ho pod právě nově vznikající vydavatelství OPUS; Discant se měl stát součástí OPUSu jako jeho distribuční oddělení. Jednání s OPUSem se protahovala až do září roku 1970, ovšem marně, slovenská strana nechtěla s lidmi okolo Discantu za žádnou cenu spolupracovat a tak na podzim téhož roku firma definitivně zanikla.
V lisovně v Loděnicích byly postupně zlikvidovány i masterpásy, ze kterých se vyráběly lisovací nástroje k výrobě gramodesek. Ještě před jejich likvidací si firmy Panton a Supraphon vybrali několik málo snímků, které později vyšly na jejich gramodeskách.
Zbývá jen dodat, že teprve až po změně politických poměrů v roce 1990 se textařka Růžena Sypěnová pokusila o obnovení nakladatelství, k čemuž ovšem již nedošlo.
Značnou část repertoáru firmy Discant tvořily nahrávky moravského folklóru. Mezi nejúspěšnější gramodesky patřil záznam z folklórního festivalu Strážnice 1969, dále nahrávky Brněnského orchestru lidových nástrojů se zpěvákem Josefem (Jožkou) Černým, lidovou kapelou Podlužan, dále snímky ostravské cimbálové muziky Technik se zpěvačkou Jarmilou
Šulákovou nebo Moravské cimbálové muziky řízené primášem Jindřichem Hovorkou. Dále vyšlo i pár desek s dechovou hudbou. Zde byly zastoupeny dechové kapely jako Malá dechová hudba Vlastimila Antoše či Starobrněnská 12% . Velkým projektem mělo být i vydání několika LP desek s mluveným slovem proloženým moravskými lidovými písněmi s názvem Slovácko sa súdí, které četl jejich autor, Zdeněk Galuška. Z tohoto projektu se podařilo vydat pouze dvě malé LP desky, další pokračování se již nepodařilo zrealizovat.
Dále to byly desky z oblasti populární hudby. Velká část produkce Discantu patřila tehdejším pěveckým hvězdám brněnské i ostravské pop-music, z brněnských to byli Alena Tichá, Jiří Duchoň, Ladislava Kozderková, Vladěna Krumlová, Jarmila Veselá, Milena Polášková, Štěpán Mátl, Petr Pospíšil či Milan Černohouz. Mnozí z těchto interpretů však byli smluvně vázáni u jiných vydavatelství. Aby nedocházelo ke střetu zájmů, vycházely po dohodě s Discantem jejich snímky napříště už jen na značkách Supraphon či Panton. Z ostravských zpěváků se jednalo většinou o nové objevy ostravské hudební scény: Arnošt Bracháček, Henryk Sumera, Marcela Urbášková a skupina netradiční dechovky Muzika bez kapelníka (pozdější Buřinky). Další zajímavou kapitolou v historii Discantu je neúspěšný pokus o vydání dvou LP desek Šimka a Grossmanna, který byl zapříčiněn poltickými důvody, neboť na jejich gramodeskách zaznívaly politické narážky

Discant ...

HISTORIE ZNAČKY

Discant byl na konci šedesátých let jedním z nemnoha pokusů o narušení monopolu, který v gramofonovém průmyslu tehdejšího Československa držel Supraphon. V období politického uvolnění konce šedesátých let využilo několik brněnských hudebních umělců příznivé situace a založilo vydavatelství, které mělo za cíl prosazovat především moravské interprety.

Hlavním iniciátorem a prvním ředitelem byl textař a moderátor hudebních pořadů Jan Šimon Fiala, ke spoluzakladatelům patřili textařka Růžena Sypěnová, zpěvák Ladislav Rosecký, příležitostný textař a hudebník Vladimír Fiala a někdejší obchodník s gramodeskami Josef Komůrka. V souladu s tehdy platnými právními předpisy byla firma založena jako družstvo. V březnu 1968 Jan Š. Fiala vyjednal s lisovnou gramodesek v Loděnicích předběžnou smlouvu na výrobní kapacitu 500 000 kusů gramodesek ročně. Další smlouvu uzavřel s vedením brněnského rozhlasu; týkala se zprostředkování nahrávek, jež byly pořízeny v Československém rozhlase Brno. V květnu 1969 Discant zahájil praktickou činnost a v létě téhož roku vzniklo pod vedením Milana Sýkory jeho ostravské zastoupení. V něm pracovali například i Miloš Zapletal nebo Jiří Zmožek.

Kam s ním?

Brzy se však ukázalo, že původní představy o podnikání nebyly zcela reálné a rychle se projevil i nedostatek finančních prostředků. Přišly i první represe režimu. V srpnu byla zrušena družstevní forma podnikání. Discant se stal součástí Mládežnické obchodní komory (MLOK), ředitelem byl jmenován Josef Svoboda. Počítalo se, že se Discant stane oficiálním hudebním vydavatelstvím nově se tvořícího Socialistického svazu mládeže. Ostravské zastoupení však začalo ve vydavatelství posilovat svůj obchodní i dramaturgický vliv a v zákulisí Discantu se rozhořel boj o jeho vedení. Nikdo z účastníků přitom netušil, že o konci firmy je už prakticky rozhodnuto.

Rozhodnutím KSČ byla 16. 12. 1969 Discantu odebrána celá výrobní kapacita v loděnické lisovně, a to ve prospěch budoucího slovenského gramovydavatelství Opus. Od února 1970 se nové desky Discantu už nelisovaly a zhruba do poloviny roku 1970 jen pokračoval doprodej těch vydaných. Jedním z posledních pokusů o záchranu firmy byla snaha ji převést pod bratislavský Opus, ale jednání selhala. Poslední, rovněž neúspěšný pokus o vzkříšení vydavatelství, uskutečnila v roce 1990 Růžena Sypěnová.

Žánrová všehochuť

Dramaturgie Discantu byla poznamenána jednak regionalismem a snahou o jeho postupné překonávání, jednak politickými okolnostmi. Celkem zde vyšlo 42 titulů (z toho tři LP desky) v celkovém nákladu 241 382 kusů. Převažovaly snímky moravských interpretů lidových písní, dále nahrávky soudobé brněnské pop music (Jarmila Veselá, Štěpán Mátl, Ladislava Kozderková, Petr Pospíšil nebo Milan Černohouz), ostravské moderní dechovky (Muzika bez kapelníka) i moravských beatových skupin (Vulkán, Atlantis, Synkopy 61). Mezi vydanými tituly se objevilo také mluvené slovo (vedle Š+G třeba vyprávění Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí) a jedním z posledních zoufalých pokusů o záchranu firmy bylo vydání gramodesky s hlasem V. I. Lenina.

Discant - málem zapomenutý pokus o hudební vydavatelství

Firma Discant, která připravovala první LP desku Šimka a Grossmanna, byla jedním z nemnoha pokusů o narušení monopolu, který v gramofonovém průmyslu tehdejšího Československa držel Supraphon. V období politického uvolnění konce šedesátých let využilo několik brněnských hudebních umělců příznivé situace a založilo vydavatelství, které mělo za cíl prosazovat především moravské interprety. Hlavním iniciátorem a prvním ředitelem byl textař a moderátor hudebních pořadů Jan Šimon Fiala, ke spoluzakladatelům patřili textařka Růžena Sypěnová, zpěvák Ladislav Rosecký, příležitostný textař a hudebník Vladimír Fiala a někdejší obchodník s gramodeskami Josef Komůrka. V souladu s tehdy platnými právními předpisy byla firma založena jako družstvo. V březnu Jan Š. Fiala vyjednal s lisovnou gramodesek v Loděnicích u Berouna předběžnou smlouvu na výrobní kapacitu 500 000 kusů gramodesek ročně. Další smlouvu uzavřel s vedením brněnského rozhlasu; týkala se zprostředkování nahrávek, které byly pořízeny v Československém rozhlase Brno. V květnu 1969 Discant zahájil praktickou činnost a v létě téhož roku vzniklo pod vedením Milana Sýkory jeho ostravské zastoupení (pracovali zde například i Miloš Zapletal nebo Jiří Zmožek).

Brzy se však ukázalo, že původní představy o podnikání nebyly zcela reálné, a navíc se projevil nedostatek finančních prostředků. V srpnu byla tedy družstevní forma podnikání zrušena, Discant se stal součástí Mládežnické obchodní komory (MLOK), ředitelem byl jmenován Josef Svoboda a počítalo se s tím, že se Discant stane oficiálním hudebním vydavatelstvím nově se tvořícího Socialistického svazu mládeže. Ostravské zastoupení však začalo posilovat svůj obchodní i dramaturgický vliv a v zákulisí Discantu se rozhořel boj o jeho vedení. Nikdo z účastníků přitom netušil, že o konci firmy je již prakticky rozhodnuto.

Do děje totiž zasáhla politická normalizace a údajně se v osudech Discantu angažoval dokonce i její nejvyšší představitel - Gustáv Husák. Rozhodnutím výboru pro řízení KSČ v českých zemích ze dne 16. 12. 1969 byla totiž Discantu celá výrobní kapacita v loděnické lisovně odebrána ve prospěch budoucího slovenského gramovydavatelství Opus. Od února 1970 se již nové desky Discantu nelisovaly a zhruba do poloviny roku 1970 pokračoval doprodej těch již vydaných. Jedním z posledních pokusů o záchranu firmy byla snaha převést ji právě pod bratislavský Opus, jednání ovšem k cíli nevedla. Poslední, rovněž neúspěšný pokus o vzkříšení vydavatelství uskutečnila v roce 1990 Růžena Sypěnová.

Podobně jako produkce knižních krajských nakladatelství byla dramaturgie Discantu poznamenána jednak regionalismem a snahou o jeho postupné překonávání, ale i politickými okolnostmi. Celkem zde vyšlo 42 titulů (z toho tři LP desky) v celkovém nákladu 241 382 kusů. Převažovaly snímky moravských interpretů, a to jednak lidové písně, dále nahrávky soudobé brněnské pop music (Jarmila Veselá, Štěpán Mátl, Ladislava Kozderková, Petr Pospíšil nebo Milan Černohouz), ostravské moderní dechovky (Muzika bez kapelníka), ale také skladeb moravských beatových skupin (Vulkán, Atlantis, Synkopy 61) a mluveného slova (vedle Š+G vyprávění Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí). Jedním z posledních zoufalých pokusů o záchranu firmy bylo vydání gramodesky s hlasem V. I. Lenina (šlo o přepisy starých šelakových desek z archivu brněnského rozhlasu).